Překlady a tlumočení

Provádíme kompletní překladatelský a tlumočnický servis ve všech světových jazycích včetně soudního ověření i korektury textu rodilými mluvčími.


Druhy překladů a tlumočení

  • všeobecné
  • odborné (technickém obchodní)
  • umělecké
  • se soudním ověřením

 
Stupně překladů:

  • osobní korespondence, všeobecný jazyk
  • návody k obsluze, prospekty, pojistné události, ekonomické texty
  • normy, smlouvy, patentové spisy, jídelní lístky, výroční zprávy

 
Korektury a revize rodilými mluvčími
Korektura se týká textu překladu vypracovaného jiným překladatelem. Tarif je stanoven podle náročnosti.
 
Tarify překladů a korektur
Překlad se honoruje podle míry námahy, znalostí, důvtipu a pomůcek, kterých je zapotřebí k jeho vypracování. Základem pro tarify je normostrana (NS) cílového textu podle praxe v EU, tj. 1500 znaků bez mezer = 30 řádků = 1800 znaků včetně mezer.
 
Tlumočení 
Délka pracovního dne tlumočníka je 8 hodin včetně všech přestávek, přerušení a cesty. Lze však dohodnout práci v rozsahu poloviny pracovního dne, tj. 4 h. V takovém případě představuje odměna tlumočníka 60% denní sazby. Zcela výjimečně lze dohodnout hodinovou sazbu při pracovním nasazení kratším než 2 h. V takovém případě činí hodinová sazba za každou započatou hodinu nejméně 15% minimální sazby. Nasazení delší než 4 h se chápe jako celodenní Započatá hodina tlumočení se počítá jako celá. Úhrada cestovného, diet a ubytování se řídí platnými předpisy ČR.